Polityka prywatnoœci

W celu wyœwietlania reklam w trakcie Twojej wizyty w naszej witrynie korzystamy z us³ug zewnêtrznych firm reklamowych. Firmy te mog¹ wykorzystywaæ informacje (z wy³¹czeniem imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail i numeru telefonu) zwi¹zane z Twoimi wizytami w tej oraz innych witrynach do wyœwietlania reklam towarów i us³ug, które mog¹ Ciê zainteresowaæ. Kliknij tutaj, aby uzyskaæ wiêcej informacji na ten temat oraz dowiedzieæ siê, w jaki sposób mo¿esz unikn¹æ wykorzystania informacji przez te firmy.